Çukurova Üniversitesi Ç.Ü. Adana Sağlık Yüksekokulu Çukurova Üniversitesi Ç.Ü. Adana Sağlık Yüksekokulu
Ç.Ü. Adana Sağlık Yüksekokulu
Genel Bilgiler
Lisans Programı
Yönetim
Akademik Kadro
Duyuru ve
    Haberler
Yönetmelikler
İletişim
 
Ana Sayfa


© Copyright - BBUAM

- 19591 -
YÖNETMELİK

Ç.Ü. ÖN LİSANS VE LİSANS ÖĞRETİM SINAV YÖNETMELİĞİ


III. ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ VE KAYIT ŞARTLARI

Madde 7. Üniversiteye bağlı Fakülteler, Yüksekokullar ve Devlet Konservatuarın kayıt için aşağıdaki şartlar aranır.

 1. Lise veya dengi meslek okulu mezunu olmak (Yabancı ülkelerin Liselerinden alınan diplomalarının denkliğinin Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.
 2. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı (ÖSYS) veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS) sonucu Çukurova Üniversitesi Fakültelerine, Yüksekokullarına veya ön kayıt sistemi ile öğrenci alındığında o öğretim yılı için geçerli olan puana ve şartlara sahip olmak.

Madde 8. Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adayların kayıtlarını bizzat yaptırmaları esastır. Ancak adaylar verecekleri dilekçede belirtikleri kişiler aracılığı ile de kayıt yaptırabilirler. Kayıt için aşağıdaki belgelerin asıllarının getirilmesi gerekir

T.C. Uyruklu Öğrenciler İçin:

 1. Lise veya denge okul diploması, yada yeni tarihli mezuniyet belgesi
 2. ÖSYS Sonuç belgesi
 3. ÖSYS Resimli kimlik kartı
 4. Nüfus cüzdanının tasdikli örneği
 5. Yeni tarihli ikametgah belgesi
 6. Cari hizmet maliyetine öğrenci katkı payı makbuzu
 7. Birbirinin aynı ve yeni, cepheden çekilmiş 12 adet fotoğraf (4.5 x 6) ebadında, renkli gözlük takılmayacak
 8. Erkekler için askerlik tecil belgesi veya askerlikle ilişiği olmadığına dair belge

Yabancı Uyruklu Öğrenciler için:

 1. Türk Liselerine denk bir okulun diploması (Denklik işlemi adayca gönderilen traskriptlere göre Milli Eğitim Bakanlığınca yapılmaktadır).
 2. Yabancı uyruklu öğrenci sınavı (YÖS) Sonuç belgesi
 3. Öğrenim vizesi işlenmiş pasaportun Noterlikçe onaylı sureti (Öğrenim vizesi, Türkiye dışından gelen adaylarca Türkiye'nin dış temsilciliklerinden, Türkiye'de bulunan adaylarca İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden alınmaktadır).
 4. İkametgah belgesi (Emniyet Müdürlüğünden)
 5. Cari hizmet maliyetine öğrenci katkı payı makbuzu
 6. Yukarıda 'g' bendinde belirtilen nitelikte 20 adet fotoğraf

Kayıtları yapılan yabancı uyruklu adaylar Türkçe bilgi düzeyi bakımından ÖSYM Başkanlığının belirleyeceği esaslara tabidir.

Yatay Geçişler

Madde 9. Çukurova Üniversitesi'ne bağlı Yükseköğretim Kurumlarına başka üniversitelerden yapılacak geçişler, yürürlükteki 'Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik' hükümleri uyarınca düzenlenir. Yabancı dilde eğitim-öğretim yapılan programlara yatay geçiş için öğrencinin Çukurova Üniversitesi'nde yapılacak yabancı dil hazırlık sınıfı yeterlik sınavını başarmış olması gerekir. Yatay geçiş için Fakülte, Yüksekokul ve Devlet Konservatuvarı Yönetim Kurullarınca belirlenecek kontenjanlar, eğitim-öğretim yarıyıllarının başlamasından en geç bir ay önce, ilan edilmek üzere Rektörlüğe bildirilir. Çukurova Üniversitesi'ne bağlı Fakülte, Yüksekokul ve Bölümler arası yatay geçiş esasları Üniversite Senatosu'nca ayrıca düzenlenir.

Dikey Geçişler

Madde 10. Meslek Yüksekokulları mezunlarının lisans programına kabulleri, kayıtlarının hangi yarıyıla yapılacağı ve intibak programları, 'Meslek Yüksekokulları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik' hükümlerine göre ve ilgili Yönetim Kurullarınca kararlaştırılır.

Ders Muafiyeti

Madde 11. Herhangi bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı iken, öğrenci seçme ve yerleştirme sınavı (ÖSYS) sonucu Çukurova Üniversitesi fakülte, yüksekokul ve devlet konservatuvarına kaydını yaptıran, ancak daha önce kayıtlı bulundukları yükseköğretim kurumunda başarmış oldukları dersler bulunan öğrenciler, bu dersler için muafiyet talebinde bulunabilir. Öğrencinin yeni kayıt olduğu fakülte, yüksekokul veya devlet konservatuvarı yönetim kurulu, muafiyet talebinde bulunan öğrencinin daha önce almış olduğu dersleri, ilgili bölümün görüşünü alarak değerlendirir ve hangi derslerden denklik nedeniyle geçmiş kabul edileceğini belirler. Öğrencinin intibak ettirileceği yıl/yarıyıl, programın bu yıl/yarıyıldan önceki yıl/yarıyıllarında bulunan toplam kredi saatine eşit miktarda denk ders karşılık gösterilerek hesaplanır. Bu süre azami süreden düşülür ve öğrenci programın kalan derslerini kalan zaman içerisinde tamamlar. ıntibak görmüş bir öğrenci, intibak ettirildiği yarıyıldan önceki yarıyıllara ait olan muaf olamadığı dersleri tamamlamak zorundadır.

Kayıt Yenileme

Madde 12. Öğrenciler her yarıyılın başlangıcından önceki bir hafta içinde Ders Kayıt Formu ile Cari Hizmet Maliyetine öğrenci Katkı Payı Makbuzunu (ikinci öğrenim için öğretim ücreti Makbuzu) Öğrenci İşleri'ne teslim etmek suretiyle kayıtlarını yeniletmek zorundadırlar. Belirtilen sürede, haklı ve geçerli nedenleri olmaksızın kayıtlarını yeniletmeyenler, o dönemin derslerini alamaz ve bu derslerin sınavlarına giremezler.

Yönetmelik Sayfasına Dön

Çukurova Üniversitesi Adana Sağlık Yüksekokulu

Ana Sayfa
Genel Bilgiler | Lisans Programı | Yönetim | Akademik Kadro | Duyuru ve Haberler | Yönetmelikler
İletişim

Ç.Ü. Adana Sağlık Yüksekokulu Balcalı Kampüsü
01330 Sarıçam/Adana
Tel: 0 (322) 338 64 84 / 0 322 338 60 60 / 4011-4012-3657-3660
© Çukurova Üniversitesi - BBUAM - Enformatik - 2002/2009- Adana - TR